over RUICH

Privacy gewaarborgd

RUICH mentale gaat zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Dit houdt in dat uw behandelaar niet met anderen mag praten over wat er met u is besproken.
RUICH geeft nooit informatie over u door aan mensen die niet bij de behandeling betrokken zijn, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. RUICH houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wanneer mag een behandelaar wél met anderen over een cliënt praten?

Voorwaarde voor verantwoorde specialistische zorg is dat de situatie van een cliënt altijd besproken wordt in een multidisciplinair behandelteam. Dit is een team waar bijvoorbeeld ook een  psychiater, psychotherapeut of GZ psycholoog zit. Het werken in multidisciplinaire teams is een eis van de zorgverzekeraars. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen visie mee. Zo komen we samen tot betere behandelmogelijkheden. Iedereen heeft zijn eigen inbreng om tot optimale zorg te komen en niets over het hoofd te zien.
Ook uw huisarts houden we op de hoogte van het verloop van uw behandeling. Maar niet als u hier bezwaar tegen hebt.

Inzage in dossiers

Tijdens de behandeling houden we een dossier bij met alle behandelgegevens. Cliënten hebben er recht op om hun eigen dossier in te zien. Willen anderen het dossier bekijken, dan hebben zij hiervoor de toestemming van de cliënt nodig. Deze is later weer te blokkeren. Elk dossier wordt 15 jaar bewaard.

Toestemming van uw partner

Is bij uw behandeling ook uw partner betrokken, dan mag u de gegevens van uw partner niet inzien zonder zijn of haar toestemming. Andersom geldt dat uiteraard ook.

Wet voor uw rechten en plichten

De rechten en plichten van cliënten en behandelaars zijn opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt onder andere het recht op goede informatie over onderzoek en (voorgenomen) behandeling, inzagerecht in dossiers en het privacyrecht.